Bộ kit xác định kiểu gen virus HCV (Abbott Realtime HCV Genotype II assay)

Bộ kit xác định kiểu gen virus HCV (Abbott Realtime HCV Genotype II assay)

Mã: HCV Genotype

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Bộ kit xác định kiểu gen virus HCV (Abbott RealTime HCV Genotype II assay) là phản ứng RT-PCR để xác định các kiểu gen của Hepatitis C virus (HCV) trong mẫu huyết tương và huyết thanh của người nhiễm HCV trên hệ thống tự động Abbott m2000 và Abbott m24sp. Abbott RealTime HCV Genotype II có thể phát hiện các kiểu gen 1a, 1b, 1, 2, 3, 4, 5 và 6.

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Abbott Molecular

Đánh giá của khách hàng