Bộ kit xét nghiệm vi khuẩn lao (Abbott Realtime MTB assay)

Mã: MTB

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Xét nghiệm Abbott RealTime MTB là xét nghiệm PCR in vitro để phát hiện DNA của phức hợp MTB trong mẫu soi âm tính hoặc dương tính của đàm hoặc dịch rửa phế quản và những mẫu đàm hoặc dịch rửa phế quản đã được xử lý với N-acetyl-L-cysteine (NALC) thu nhận từ những người nghi ngờ bị bệnh lao (TB). Thử nghiệm này được dùng để kết hợp với kết quả lâm sàng và các xét nghiệm khác để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm lao do MTB.

Xét nghiệm được thực hiện trên hệ thống tự động Abbott m2000

Khả năng phát hiện: M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. bovis BCG,    M. canettii, M. caprae, M. microti, M. pinnipedii

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Abbott Molecular

Đánh giá của khách hàng