Đào tạo – huấn luyện

ĐÀO TẠO


  • Đào tạo về kỹ thuật PCR, realtime PCR, giải trình tự động.
  • Tổ chức các buổi seminar và workshop các chủ đề về kỹ thuật trong phòng thí nghiệm, sinh học phân tử, v.v.
  • Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu theo dự án và yêu cầu của khách hàng.