Thiết bị phòng sinh học phân tử – di truyền

MÁY PCR

SimpliAmp™

MiniAmp PCR

PCR Veriti® 96-Well

SimpliAmp™

ProFlex™ 2 x flat PCR System

ProFlex™ 2 x 384-well PCR System

Máy PCR Alpha Cycler 1

HỆ THỐNG REALTIME PCR 

RT-PCR 7500

RT- PCR 7500 fast

RT-PCR Quantstudio 5

RT-PCR Quantstudio 7

RT-PCR Eco 48

xét nghiệm huyết thống